جستجوی پیشرفته در این گروه

مبلغ ( تومان ) :
تا

تبلیغات

به پرداخت ملت
کانال هر روز با قرآن و حدیث

گنج دانش

جستجو در نتایج :
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش : فقط نمایش کالاهای موجود :
123مجموع 40 محصول
قیمت : 25,000 (تومان)

این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش، یک دانشنامه
عمومی است. در این دائر هالمعارف علاوه بر ذکر مفاهیم عمومی به
موضوعات مربوط به بدن انسان، طبیعت و حیوانات پرداخت هشده است.
سازوکارهای بدن انسان، دانستن یهای محی طزیست، بزر گجث هتری نها
در جهان جانوران و موضوعات علمی ابتدایی ب هصورت کاملاً مصور
ارائ هشد هاند. نحوه صفح هآرایی و تصاویر ب هکاررفته در این کتاب، امکان
یادگیری دانش آموزان را ب همراتب افزایش م یدهد. ترتیب مداخل ب هصورت
الفبایی بوده که امکان جستجو در مطالب را برای خواننده فراهم م یکند.
در این کتاب سعی شده است که برای درک بهتر مطالب، در ابتدای
پاراگراف، ابتدا تعریفی از مدخل ارائه شود. مداخل مربوط به فرهنگ ایران
و اسلام و همچنین بوم یسازی دیگر موضوعات در حد توان، ب هصورت
کاملاً ابتکاری صورت گرفته که جذابیت بیشتری به کتاب بخشیده است.

دائره المعارف محصل mohasel
قیمت : 25,000 (تومان)
قیمت : 25,000 (تومان)

پیشرف تهای صورت گرفته در فرهنگ جوامع بشری، موجب بهبود
زندگی انسا نها شده و هنر به زندگی انسان زیبایی بخشیده است. این
مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش، یک دانشنامه مصور
موضوعی-الفبایی را در چهار فصل فرهنگ و هنر، مذاهب، نقاشان و
نویسندگان به خواننده ارائه م یدهد. در این کتاب سعی بر آن بوده که
از حاشیه روی پرهیز شود؛ بنابراین هر عنوان تنها یک صفحه را به خود
اختصاص داده است. مطالب این کتاب تا حد ممکن بوم یسازی شده و
با تأکید بر فرهنگ ایران و اسلام نگاشته شد هاند و علاوه بر مداخلی
که ب هطور مستقل مربوط به ایران است، در خلال عناوین بی نالمللی نیز
زوایای مختلف فرهنگ کشورمان ب هصورت ابتکاری مورداشاره قرارگرفته
است.

قیمت : 25,000 (تومان)

این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش، در حقیقت
ترکیبی است از عجایب طبیعی و ساخته دست بشر، مکا نهای مقدس و
جاذب ههای توریستی. منابع غربی سعی دارند ای نگونه مکا نهای موجود در
ایران را ک مرنگ جلوه دهند؛ درنتیجه برای رفع این مسئله در خلال مداخل
بی نالمللی، عجایب شگف تانگیز، مکا نهای مقدس و جاذب ههای توریستی
ایران و اسلام ب هصورت کاملاً ابتکاری ذکرشده که به بوم یسازی کتاب،
کمک شایانی کرده است. در این کتاب، چیدمان مطالب ب هصورت الفبایی
است که این امر موجب تسهیل جستجوی مطالب شده است. همچنین
ارائه معادل انگلیسی عناوین اصلی در ابتدای هر مدخل، جستجوی مطالب
را برای خواننده راح تتر کرده است. کلیه مطالب این کتاب به همراه
تصویری از محل موردنظر ارائ هشده که جذابیت بیشتری به کتاب بخشیده
است. مطالب مربوط به مکا نهای مقدس، ابتدا ب هصورت جغرافیایی، سپس ب هصورت تاریخی-مذهبی یا داستانی-مذهبی بررسی گردیده است.

باید ببینید bayad bebinid
قیمت : 25,000 (تومان)
قیمت : 25,000 (تومان)

انرژی هست های به دلیل اهمیت و کاربردی که در علم و فناوری دارد،
همواره دان شپژوهان بسیاری را به خود جذب کرده است. البته شهرت
این نوع انرژی در عامه مردم، بیشتر به دلیل کاربردهای نظامی آن و
اخذ تصمیمات مهم سیاسی است. در این مجلد، از سری مجلدات جامع
۴۰ جلدی گنج دانش، ابتدا مفاهیم پای های فیزیکی موردنیاز برای درک
جام عتر این نوع انرژی ارائه شده و ب هصورت فص لب هفصل موردبررسی
قرارگرفت هاند، در انتها نیز، فناوری هست های در ایران و تاریخچه، فناوری
بومی و کاربردهای داخلی آن موردبحث قرارگرفته است. واژگان لاتین
همراه با عناوین اصلی، جهت تسهیل فرآیند جستجوی هر یک از
موضوعات کتاب در منابع دیگر ارائ هشد هاند. در این کتاب سعی بر آن
بوده که تمامی مطالب ب هصورت مصور ارائه شوند تا درک مطالب برای
نوجوانان آسا نتر گردد.

انرژی هست ه ای enerzhi hastei
قیمت : 25,000 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)

با پیشرفت علم بشر، انسا نها بی شازپیش از خرافات رهاشده و با اختراعات
جدید آسایش بیشتری را در زندگی خود فراهم آورده است. این مجلد از
سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش به معرفی اختراعات انسان
پرداخته و آ نها را با توجه ب هتوالی زمانی موردبررسی قرار م یدهد. در این
کتاب برخلاف سیاست کشورهای غربی، تمرکز بیشتری بر اختراعات
ایرانیان و جهان اسلام صورت گرفته و ب هصورت کاملاً ابتکاری بیش از
۵۰ مورد از اختراعات جهان اسلام در لاب هلای مطالب مربوط به اختراعات
مابقی فرهن گها معرف یشد هاند. ذکر واژگان لاتین همراه با عناوین
فارسی، موجب تسهیل فرآیند جستجوی مطالب برای خواننده شده است.
ارائه کلیه مطالب ب هصورت مصور، علاوه بر افزایش جذابیت مطالب و
موضوعات، موجب تقویت قوه تخیل خواننده نیز خواهد شد.

قیمت : 17,000 (تومان)

امروزه انسا نها دیگر طبیعت را ب هعنوان محل زندگی خود انتخاب
نم یکنند؛ بلکه در مح لهایی که ساخته دست خود آ نهاست ساکن
م یشوند؛ باای نوجود حفاظت از محی طزیست ب هصورت مستقیم بر روی
زندگی بشر مؤثر است که درک درست از محی طزیست و حفاظت از
آن جز با آموزش صحیح امکا نپذیر نخواهد بود. این مجلد، از سری
مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش یک دانشنامه الفبایی درزمینه مسائل
و موضوعات مربوط به محی طزیست در اختیار خوانندگان قرار م یدهد.
چیدمان مطالب ب هصورت الفبایی، امکان جستجوی مطالب را آسان ساخته
و ارائه مطالب ب هصورت مصور جذابیت خاصی به کتاب بخشیده است. در
توضیح مطالب ضرورت خلاص هنویسی لحاظ شده و تنها یک صفحه به
هر موضوع اختصاص داد هشده است که همین ویژگی، انسجام فکری
خواننده را در بر خواهد داشت. در این کتاب سعی بر آن بوده که مداخل همگام با مطالب درسی مدارس انتخا بشده و تا حد ممکن بوم یسازی شوند. بدین معنی که
تألیف و گردآوری مطالب با تأکید بر دستاوردهای ایرانی باشد و زوایای مختلف ایران را معرفی و موردبررسی قرار دهد.

دانشنامه مدرسه محیط زیست mohit zist
قیمت : 17,000 (تومان)
قیمت : 17,000 (تومان)

پیشرفت علم، انسان را از خرافات رهانیده و رفاه و آسایش بیشتری برای
او در زندگی فراهم آورده است. آشنایی با توالی علم بشر، رشد نمایی علم
را نمایان ساخته و م یتواند به انسان در جهت درک بهتر از علم پیشین
و تولید علم نوین کمک نماید. در این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰
جلدی گنج دانش، توالی علم انسان از حدود ۵۰۰۰ سال پیش تاکنون
ب هصورت ترتیب توالی زمانی ارائ هشده است. سیاست کشورهای غربی
بر ک ماهمیت جلوه دادن نقش علم ایران و تمدن اسلام بر پیشرفت علم
بشریت است و این امر در کتب آ نها بسیار مشهود است. در این مجلد
علاوه بر مداخل بی نالمللی ب هصورت کاملاً ابتکاری به بیش از ۵۰ دستاورد
علمی ایران باستان و جهان اسلام اشار هشده که در بوم یسازی کتاب
نقش مهمی را ایفا م یکنند. درای نبین، اعلام علمی و تاریخی ایران نیز
معرف یشد هاند. تمامی مطالب کتاب ب هصورت مصور ارائ هشده که موجب تقویت قوه تخیل خواننده م یشود. معادل لاتین عناوین اصلی ب همنظور امکان جستجوی راح تتر
مطالب و سال شمسی در کنار سال میلادی مربوط به هر موضوع از نیمه کتاب برای درک بهتر از توالی زمانی پیشرفت علم، ارائ هشد هاند.

علم بشر از ابتدا elm bashar
قیمت : 17,000 (تومان)
قیمت : 17,000 (تومان)

هدف از این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش، نشر
دانشنام های بسیار فشرده و حاوی عناوین پای های مناسب برای نوجوانان
است. انتخاب موضوعات، کاملاً ابتکاری و تمرکز مداخل روی موضوعات
علمی و فیزیکی پایه بوده است. ارائه مطالب با تعریفی از عنوان آغازشده
و سپس زیر عنوا نهایی را در برم یگیرد. در هر صفحه تا حد امکان
به معرفی جامعی از سازمان یا نهادی در ایران، تاریخچه و کاربرد آن
پرداخت هشده که به بوم یسازی مطالب کمک شایانی کرده است. معادل
لاتین عناوین اصلی نیز جهت جستجوی راح تتر مطالب ارائ هشده است.

دانشنامه نوجوان nojavan
قیمت : 17,000 (تومان)
قیمت : 15,000 (تومان)
جنگ

جن گها، چه کهن و چه مدرن همیشه یکی از مه مترین بخ شهای تاریخ
بود هاند. جن گها در تاریخ، مبین قدرت فکری، مردمی، صنعتی و فناوری
بشر بوده و نقش بسیار مهمی در فرهنگ، زبان و نژاد اقوام ایفا کرد هاند.
در این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش، جن گهای
مهم تمد نها به دو بازه زمانی قبل و بعد از میلاد تقسی مبندی شده و
مداخل به ترتیب رویدادهای زمانی طبق هبند یشد هاند. بدین گونه که
جن گها از حدود ۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح شرو عشده و به جن گهای
اصلی معاصر ختم م یشوند. علتی که این مجلد را بومی ساخته، ذکر
بسیار مفص لتر جن گهای ایران در طول تاریخ، در لاب هلای جن گهای
کشورهای دیگر است. در این کتاب حدودا ۱۰۰ جنگ اصلی جهان در کنار
بیشتر از ۵۰ جنگ تاریخی ایران از ابتدای تاریخ پرشیا ذکرشده است. در
دائر هالمعار فهای مشابه خارجی، سیاست روز کشورهای غربی ک ماهمیت جلوه دادن تمدن پرشیا و ایران است؛ درحال یکه این کتاب، این نکته منفی فرهنگی و سیاسی
را پوشانده است. در این کتاب عناوین لاتین در کنار عناوین اصلی ذکرشد هاند تا امکان جستجوی بیشتر برای دان شپژوهان فراهم آید. از نیمه کتاب، سا لهای شمسی
نیز در کنار سا لهای میلادی ذکرشده که باعث درک بهتر توالی زمان م یشود.

جنگ jang
قیمت : 15,000 (تومان)
قیمت : 12,000 (تومان)

ذهن انسان هرچه نیاز داشته باشد و از هر چیز لذت ببرد، خلق م یکند.
موجودات غیرواقعی، زاده ذهن آدمی است. این مجلد، از سری مجلدات
جامع ۴۰ جلدی گنج دانش به معرفی موجودات افسان های و اساطیری
ایران و جهان م یپردازد. در این کتاب پس از مقدمه مختصری که به
تعریف اسطور هشناسی و معرفی برخی از اساطیر ایرانی پرداخته، تلفیقی
از موجودات خیالی فرهنگ روم، یونان، ایران و دیگر فرهن گها ارائه
شده و سعی بر آن بوده که بیشتر به معرفی موجودات افسان های ادبیات
ایران پرداخته شود. دره مآمیخته شدن موجودات افسان های فرهنگ ما و
دیگر نقاط جهان، این کتاب را جذا بتر ساخته است. در این مجلد مصور،
چیدمان مداخل ب هصورت الفبایی بوده و کلیه مداخل مصور است که باعث
تقویت قدرت خیا لپردازی خواننده م یشود. هدف از نگارش این کتاب،
علاوه بر سرگرم سازی و لذت که از اهداف بشر محسوب م یشوند، معرفی فرهن گهای گوناگون و ارائه وجوه مشترک میان آ نهاست.

موجودات افسان های mohodat afsanei
قیمت : 12,000 (تومان)
123مجموع 40 محصول