جستجوی پیشرفته در این گروه

مبلغ ( تومان ) :
تا

تبلیغات

به پرداخت ملت
کانال هر روز با قرآن و حدیث

گنج دانش

جستجو در نتایج :
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش : فقط نمایش کالاهای موجود :
123مجموع 40 محصول
قیمت : 35,000 (تومان)
حیوانات

علم جانورشناسی تأثیر بسزایی در شناخت محی طزیست دارد و به عنوان
یک گرایش بی نرشت های در دامداری، جغرافیا و حتی علوم اجتماعی نقش
مهمی ایفا م یکند. این مجلد از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج
دانش، ورودی به قلمرو اسرارآمیز حیوانات است. چیدمان مطالب آن
موضوعی م یباشد. در این مجموعه اطلاعاتی درباره موضوعاتی چون
جهان جانوران، پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان و ... بیا نشده
است. در جهت بوم یسازی این کتاب، اطلاعاتی درباره طبیعت و جانوران
ایران ارائ هشده است. این کتاب مرجع مناسبی برای دوستداران حیوانات
بومی ایران م یباشد.

حیوانات heyvanat
قیمت : 35,000 (تومان)
قیمت : 32,000 (تومان)
فضا

انسا نها در ایام قدیم با چشم غیرمسلح به مشاهده آسمان، خورشید و دیگر
ستارگان م یپرداختند و تنها با تعریفی خرافی به تفسیر آن م یپرداختند.
ولی امروزه با پیشرفت علم، بشر از این خرافات رهایی جسته و به درک
عمی قتری از فضا دس تیافته است. این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰
جلدی گنج دانش نگاهی به علم نجوم بوده و کاوشی در دانستن یهای
انسان از فضا ارائه م یدهد. چیدمان مطالب در این کتاب موضوعی است
و اطلاعاتی با سرفص لهای فضا چیست؟، اکتشاف فضا، منظومه شمسی،
ستار ههای دنبال هدار و شها بها، اسرار فضا و فضا برای همه بیا نشده
است. این مجموعه بوم یسازی شده و این بدان معنا است که تلاش شده
مطالبی درباره علم نجوم و دستاوردهای فضایی ایران ارائه شود.

فضا faza
قیمت : 32,000 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)
فناوری

پیشرفت فناوری یا تکنولوژی، انسان را از خرافات رها ساخته؛ درنتیجه
لذت و رفاه زندگی بشر به دلیل پیشرف تهای پ یدرپی در حال افزایش
است. این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش به معرفی
بیش از ۲۵۰ موضوع مربوط به فناوری ب هصورت کاملاً مصور با چیدمان
الفبایی م یپردازد. ارائه توضیحات هر عنوان در صفحات جداگانه صورت
گرفته است. در این کتاب سعی بر آن بوده که مطالب ب هصورت مختصر
ارائه شوند و تا حد امکان بوم یسازی مطالب صورت گیرد، به این صورت
که در کنار تعاریف اصلی، ب هصورت کاملاً ابتکاری، اطلاعاتی به فراخور
هر قسمت درزمینه کاربردهای آن علم در ایران، انجم نهای داخلی و
پژوهشگران ایرانی ارائ هشده است.

فناوری fanavari
قیمت : 0 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)

این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش، یک دانشنامه
عمومی با چیدمان الفبایی است. در این کتاب همراه عناوین اصلی، معادل
لاتین آ نها، جهت سهولت جستجو در منابع دیگر ذکرشده است. تمرکز
این فرهنگ، ارائه مداخل عمومی بر اختراعات، مشاهیر، طبیعت و حیوانات
در حال انقراض است که کلیه مطالب ب هصورت کاملاً مصور ارائ هشد هاند.
در این فرهنگ، حدود ۱۰۰ مدخل ایرانی و اسلامی ب هصورت ابتکاری در
خلال موضوعات بی نالمللی ذکر گردیده که فرهنگ و پیشینه ایرانیان و
موضوعات اسلامی را موردتوجه قرار م یدهد.

دانشنامه تفکر برتر tafakor bartar
قیمت : 0 (تومان)
قیمت : 32,000 (تومان)
دایناسورها

علوم دیرین هشناسی و زمی نشناسی کاربردهای گوناگونی در علم جغرافیا،
مرد مشناسی و دیگر علوم دارند و به عنوان گرای شهای میا نرشت های نقش
مهمی در کیفیت زندگی انسان ایفا م یکنند. این مجلد از سری مجلدات
جامع 40 جلدی گنج دانش، دایناسورها نام دارد. مطالعه ای نگونه کتب
زمین هساز علاقه انسا نها از کودکی به رشت ههایی همانند دیرین هشناسی
است. در این مجموعه اطلاعاتی درباره موضوعاتی چون عصر دایناسورها،
دایناسورهای دوران تریاسه، ژوراسیک و کرتاسه، فسی لها و ... بیا نشده
است. در جهت بوم یسازی این کتاب، مطالبی درباره تاریخ دور ههای
زمی نشناسی و پیدایش اولین فسی لها در ایران ارائ هشده است.

دایناسورها dainasor
قیمت : 32,000 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)

این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش یک دانشنامه
عمومی در تمامی زمین هها است. چیدمان الفبایی کتاب امکان جستجوی
راح تتری را برای خواننده فراهم م یآورد، همچنین مصور بودن آن، شوق
یادگیری را در نوجوانان افزایش م یدهد. موضوعات مختلف با یک تعریف
عمومی از موضوع موردنظر آغاز شده و در انتها در صورت امکان با روشی
کاملاً مبتکرانه، مطالبی درزمینه فرهنگ ایرانی - اسلامی ارائه شده است.
علاوه بر مداخل اصلی که تا حد ممکن بوم یسازی شد هاند، بیش از ۷۰
مدخل مستقل که ب هصورت مستقیم به ایران و اسلام ارتباط پیدا م یکنند
در لاب هلای صفحات به چشم م یخورد. مطالب مربوط به ایران و اسلام
علاوه بر اینکه به کتاب جذابیت خاصی بخشیده، امکان استفاده از کتاب
را برای پژوه شهای داخلی و تحقیقات مدارس فراهم آورده است.

قیمت : 32,000 (تومان)
سال به سال

این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش از سری
دانشنام ههای نوین است که به ترتیب رویدادهای زمانی نگاشته و
ب هصورت کاملاً مصور ارائ هشده است. عناوین در این کتاب سا لها هستند
و رخدادهای اصلی تاریخی از چند میلیون سال پیش آغازشده و درنهایت
به رویدادهای قابل وقوع در آینده ختم م یشوند. این مجلد به دو بازه
زمانی قبل و بعد از میلاد تقسی مشده است و چیدمان رخدادها ب هصورت
سا لب هسال، امکان جستجوی راح تتری را برای خواننده فراهم م یآورد.
از نیمه کتاب، تاری خهای شمسی در کنار تاری خهای میلادی جهت درک
بهتر زمان، ذکر شده است. کتب مشابه غربی در ذکر وقایع تاریخی کمی
سوگیرانه عمل م یکنند و پیشینه دیرینه ایران را ب هصورت شایسته ارائه
نم یدهند، ازای نرو در این کتاب، ب هصورت کاملاً ابتکاری، بوم یسازی
صورت گرفته به صورتی که همراه با وقایع بی نالمللی، به بیش از 180 رخداد تاریخی ایران نیز اشار هشده است.

سال به سال sal be sal
قیمت : 32,000 (تومان)
قیمت : 35,000 (تومان)

این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش یک فرهنگ کاملاً
مصور و حاوی اطلاعات مفیدی درزمینه علم جغرافیا است که چیدمان
مطالب ب هصورت فصلی-الفبایی است. مداخل هر فصل جهت سهولت
فرآیند تحقیق و جستجو ب هصورت الفبایی مرت بشده است. هر مدخل
تنها یک صفحه را به خود اختصاص داده که این ویژگی، انسجام فکری
خواننده را در پی خواهد داشت. تألیف و گردآوری مطالب این دانشنامه با
تأکید بر جغرافیای ایران بوده، ب هعبار تدیگر مطالب کتاب بوم یسازی
شده، ب هطور یکه مداخل مربوط به کشور ایران حجم زیادی از مطالب
کتاب را به خود اختصاص داده است.

قیمت : 35,000 (تومان)
ورزش

اثرات ورزش بر سلامتی جسم و ذهن افراد در همه سنین آشکار است و
انتخاب صحیح نوع ورزش، متناسب با علایق و وضعیت جسمانی افراد تنها
با آشنایی کامل با انواع ورز شها میسر است. این مجلد، از سری مجلدات
جامع ۴۰ جلدی گنج دانش سعی بر معرفی اغلب ورز شهای اصلی
ب هصورت موضوعی- الفبایی دارد و در انتها آسی بدیدگ یهای متداول در
ورزش در قالب پیوست آورده شده است. معادل انگلیسی عناوین همراه با
عناوین اصلی جهت جستجوی راح تتر مطالب ارائ هشده است. تقریباً در
تمامی صفحات، به تاریخچ های از ورزش موردنظر در کشور ایران اشاره
گردیده که این بوم یسازی علاوه بر افزایش جذابیت کتاب، امکان انجام
این ورزش و همچنین امکان پیشرفت در رشته ورزشی موردنظر را در
کشور موردبررسی قرار داده و به معرفی بنیا نگذاران و ورزشکاران مطرح
داخلی پرداخته است.

ورزش varzesh
قیمت : 35,000 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)

ترسیم آینده بدون داشتن شناختی درست از گذشته و گذشتگان
امکا نپذیر نیست و تنها در صورتی م یتوانیم درک درستی از سیاست هر
کشور داشته باشیم که از تاریخ و گذشته آن کشور اطلاعات خوبی کسب
کرده باشیم. این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش یک
دانشنامه موضوعی-الفبایی در ارتباط با موضوع سیاست و تاریخ است که
دو پیوست با عنوان رهبران اصلی جهان و زنان مشهور جهان نیز به آن
اضاف هشده است. چیدمان مداخل هر فصل جهت سهولت فرآیند تحقیق
ب هصورت الفبایی است. در این کتاب هر مدخل تنها یک صفحه را به خود
اختصاص داده که این امر انسجام فکری خواننده را در پی خواهد داشت.
این دانشنامه بوم یسازی شده؛ بدی نصورت که مطالب بخ شهای تاریخی
و مشاهیر این کتاب با تأکید بر پیشینه و فرهنگ ایرانی - اسلامی تألیف
و گردآور یشده است.

قیمت : 35,000 (تومان)

در گذشت های ن هچندان دور، قحطی یکی از عل تهای اصلی مر گومیر
بشر به شمار م یآمد. دلیل وقوع قحطی و کاهش ذخایر غذایی، عدم
آشنایی بشر با انواع گیاهان و رو شهای صحیح و مدرن کشاورزی بود.
این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش یک فرهنگ
کاملاً مصور و حاوی اطلاعات مفیدی از گیاهان است که چیدمان مطالب
ب هصورت فصلی- الفبایی صورت گرفته است. مطالب کتاب به فصول
حبوبات، درختان، ریش ههای خوراکی، سبز یها، عل فها، گ لها، میو هها
و دیگر موضوعات مرتبط با گیاه دست هبند یشده است. مداخل هر فصل
جهت سهولت فرآیند تحقیق و جستجو ب هصورت الفبایی مرت بشده و هر
مدخل تنها یک صفحه را به خود اختصاص داده که این ویژگی، انسجام
فکری خواننده را در پی خواهد داشت. این دانشنامه حاوی اطلاعاتی در
مورد کشور ایران ازجمله پراکندگی گیاهی خاص در کشور در خلال مطالب دیگر است؛ ب هعبار تدیگر مطالب کتاب بوم یسازی شده است.

دانشنامه مدرسه گیاهان giahan
قیمت : 35,000 (تومان)
قیمت : 35,000 (تومان)

کودکان همواره به مشاهده ترکیب رن گها و بهر هگیری از قدرت تخیل
علاق همند م یباشند؛ ازای نرو، خلق فرهنگی که این موارد را با آموزش
تلفیق کرده باشد، مناسب به نظر م یرسد. این مجلد، از سری مجلدات
جامع ۴۰ جلدی گنج دانش یک دائر هالمعارف عمومی برای سنین پایین
بوده و مطابق ادبیات کودک نگاشته شده است. این کتاب به دلیل بهره
گرفتن از تصاویر شاد و کودکانه، شوق یادگیری را نیز افزایش م یدهد.
چیدمان مطالب ب هصورت الفبایی است و عناوین اصلی همراه با معادل
لاتین خود ب همنظور فراهم آوردن امکان جستجوی راح تتر ارائه شده
است. این دانشنامه ب هصورت کاملاً ابتکاری بوم یسازی شده و مداخل
آ نها برخلاف کتب مشابه انگلیسی آن، در جهت فرهنگ غربی سوگیری
ندارد.

دانشنامه کارتونی من kartoni man
قیمت : 35,000 (تومان)
قیمت : 32,000 (تومان)
 • علم، آدمی را از دنیای خرافات رهایی بخشیده و لذت واقعی زندگی را برای
  او نمایان م یسازد. این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش،
  یک دانشنامه مصور فصلی- الفبایی در سه بخش ستار هشناسی و فضا،
  علم و فناوری و مخترعان است. مداخل هر فصل جهت سهولت فرآیند
  تحقیق ب هصورت الفبایی مرتب شده است. هر عنوان با تعریف پای های
  از موضوع آغاز م یشود. تمامی تصاویر و مطالب مربوط به هر عنوان
  ب همنظور ایجاد انسجام فکری خواننده، تنها در یک صفحه گنجاند هشده
  است. در تمام فصول کتاب، مداخل مستقلی به فراخور هر بخش در ارتباط
  با فرهنگ ایرانی - اسلامی، تألیف و گردآوری گردیده و مداخل بی نالمللی
  نیز تا حد ممکن بوم یسازی شده است؛ بدی نصورت که دستاورد و یا
  توضیحی در مورد کشور ایران ب هصورت ابتکاری در خلال مطالب دیگر
  گنجاند هشدها ست.

دانشنامه مدرسه جهان علم madreseh elm jahan
قیمت : 32,000 (تومان)
قیمت : 28,000 (تومان)

کتاب مرجع واژگان یا دیکشنری جزو جدای یناپذیر یک زبان م یباشد. این
مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش، یک دیکشنری مصور
ساده برای کمک به آموزش زبان فارسی است. در این مجموعه واژ ههای
ساد های که کودک به آ نها برم یخورد به همراه تعریفی از آن ارائ هشد هاند.
این مجموعه واژگان ب هصورت کاملاً ابتکاری با مداخل فارسی و فرهنگ
ایران و اسلام تلفی قشده و درنهایت با بهر هگیری از تصاویر شاد و کارتونی
صفح هآرایی شده است. معنی لغات ب هصورت قاب لفهم برای کودکان ارائه
و از واژگان ساد های برای تعریف مداخل اصلی استفاده گردیده است. ارائه
مطالب ب هصورت کاملاً مصور، شوق یادگیری را افزایش م یدهد. چیدمان
مطالب ب هصورت الفبایی نیز امکان جستجوی راح تتری را برای خواننده
فراهم م یآورد.

کتاب مرجع خردسال khordsal
قیمت : 28,000 (تومان)
قیمت : 28,000 (تومان)

تغذیه نقش به سزایی در سلامت موجودات ایفا م یکند. آگاهی و شناخت
تغذیه سالم تنها از طریق آموزش امکا نپذیر است. این مجلد، از سری
مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش ب هصورت انحصاری به موضوع تغذیه
م یپردازد. این کتاب به دو بخش مجزا با عناوین تغذیه مدرن و تغذیه
سنتی تقسی مبندی شده که هر یک دارای اهداف خاصی است. در بخش
تغذیه مدرن که چیدمان الفبایی مطالب ب همنظور سهولت در جستجو
صورت گرفته است، مداخل گوناگونی شامل انواع رژی مهای غذایی،
مفاهیم پای های تغذیه، معرفی بیمار یهای گوارشی، مکم لهای ورزشی
و غیره ارائ هشد هاند. تمامی عناوین اصلی با معادل لاتین خود ب همنظور
فراهم شدن امکان جستجوی راح تتر همراه شد هاند. بخش تغذیه سنتی
که ب هصورت کاملاً ابتکاری به فرهنگ ایران و مواد غذایی مورداستفاده در
ایران اشاره دارد، شامل موضوعاتی از قبیل معرفی گیاهان دارویی، خواص میو هها، عرقیجات و غیره ب هصورت الفبایی و کاملاً مصور است. تمامی مداخل در کل مجموعه
ابتدا با تعریفی پایه از موضوع موردنظر شروع م یشود که همین امر، کتاب را برای عموم قاب لاستفاده م ینماید.

دائر ه المعارف تغذیه taghziieh
قیمت : 28,000 (تومان)
123مجموع 40 محصول