جستجوی پیشرفته در این گروه

مبلغ ( تومان ) :
تا

تبلیغات

به پرداخت ملت

گنج دانش

جستجو در نتایج :
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش : فقط نمایش کالاهای موجود :
123مجموع 40 محصول
قیمت : 0 (تومان)

این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش یک دانشنامه
عمومی در تمامی زمین هها م یباشد که ازلحاظ حجم مطالب، حجی مترین
کتاب این مجموعه است. این مجلد بیش از ۱۰۰۰ مدخل را در برم یگیرد
که خلاص هنویسی در کلیه موضوعات لحاظ گردیده است ب هگون های که
مطالب مربوط به هر عنوان تنها در یک صفحه گنجاند هشده است. در
انتها نیز مطالب سودمندی برای دانش آموزان ب هصورت پیوست ارائ هشده
است. چیدمان الفبایی مطالب امکان جستجو را آسان ساخته و ذکر معادل
لاتین عناوین اصلی امکان جستجو در کتب مرجع بی نالمللی را فراهم
آورده است. موضوعات این مجموعه شامل مطالبی در مورد حیوانات،
علوم، ورزش، سرگرمی، هنر، ادبیات و نگارش، مشاهیر، اماکن، تاریخ و
علوم اجتماعی است که هرکدام دارای زیرمجموع ههای خاص خود است.
در انتخاب عناوین اصلی، سوگیری نسبت به علم یا گرایش خاصی وجود
ندارد و حت یالامکان انتخاب عناوین ب هگون های بوده است که متناسب با
گروه سنی دانش آموزان باشد. همانند دیگر کتب این مجموعه مداخل با تأکید بر فرهنگ ایران و اسلام تألیف و گردآور یشد هاند؛ به صورتی که علاوه بر مداخل مستقل
مربوط به پیشینه دیرین ایران و اسلام و همچنین دستاوردهای ب هروز ایرانیان، مداخل بی نالمللی نیز بوم یسازی شد هاند که این ویژگی در تضاد با سیاست کشورهای
غربی است که سعی بر ک مرنگ جلوه دادن فرهنگ و تمدن ایران و ایرانیان دارند.

قیمت : 0 (تومان)

تعداد فرهن گها و یا واژ هنام ههای یک زبان، نمایانگر میزان اهمیت یک
کشور به زبان و پیشینه دیرین آن جامعه و پیشرفت در این زمینه است.
فرهن گهای زبان، نقش بسیار مؤثری در ادبیات و همچنین آموزش
عمومی جامعه دارند و این آموزش است که م یتواند آدمی را از خرافات و
وهم رهانیده و دید او را نسبت به زندگی حقیق یتر نموده و لذت زندگی را
افزایش دهد. این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش با
دارا بودن بیش از ۱۵۰۰۰ مدخل، جام عترین مجلد این مجموعه محسوب
م یشود. این کتاب یک فرهنگ واژگان فارسی به فارسی م یباشد که
دربرگیرنده شرح و معانی مداخل ادبی، اجتماعی، علمی، صنعتی، عمومی
و همچنین اعلام )اسامی خاص( تاریخی و جغرافیایی است. گردآوری،
ترجمه و تألیف این کتاب با بهر هگیری از منابع گسترده، ۱۰ سال به
طول انجامیده است. در تعاریف به کار رفته در این کتاب، حت یالامکان از
اصطلاحات تخصصی فنی و زبا نشناسی استفاد هنشده و این ویژگی، کتاب را برای عموم قاب لاستفاده نموده است. در این کتاب سوگیری نسبت به شاخه و یا گرایش
خاصی وجود ندارد و سعی بر آن بوده که حجم مطالب مربوط به علوم مختلف تقریبا یکسان باشد؛ این خصوصیت در بخش اعلام نیز رعایت شده است. چیدمان این
کتاب، ابتدا ب هصورت فص لب هفصل و در ۵۹ بخش صورت گرفته بود که فرآیند جستجو را دشوار م یساخت. در نهایت در جهت سهولت فرآیند تحقیق دان شپژوهان
تصمیم گرفته شد که فهرست بندی کتاب ب هصورت الفبایی صورت گیرد و برخی از مداخل آن نیز جهت تفهیم بیشتر مطالب ب هصورت مصور ارائه شود. برخلاف کتب
مشابه غربی که تمرکز اصل یشان بر فرهنگ و زبان کشور خود است، این فرهنگ با هزاران مدخل بومی، یک منبع مناسب جهت تحقیق در زمینه فرهنگ ایران و
اسلام م یباشد.

فرهنگ دکتر بابک اعتمادی dr farhang
قیمت : 0 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)

این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش بوده و هما نطور
که از عنوان کتاب نیز پیداست، یک دانشنامه تصویری عمومی ساده و
مناسب سنین پایین است. در این دانشنامه، تصاویر ب هکاررفته در انتقال
هر چه بهتر مطالب نقش مهمی ایفا م یکنند و بر این اساس به تنوع
رنگ و تصاویر موجود در صفحات، متناسب با گروه سنی مخاطبان توجه
خاصی شده است. از خصوصیات بارز این کتاب، مداخل بسیار ساده آن
است و سعی بر آن بوده که تا حد ممکن از ادبیات ساد های جهت توضیح
مفاهیم استفاده شود. این کتاب نیز همانند دیگر کتب این مجموعه
بوم یسازی شده و مداخلی در مورد فرهنگ ایرانی و جهان اسلام در
لاب هلای مداخل عمومی به چشم م یخورد. چیدمان الفبایی ب هصورت
الفبایی امکان جستجو در این کتاب و ذکر معادل انگلیسی مداخل اصلی،
امکان جستجوی مطالب را در منابع اینترنتی فراهم م یآورد.

دانشنامه تصویری دبستان dabestan
قیمت : 0 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)

این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش، یک دانشنامه
عمومی در تمامی زمین هها م یباشد. این دانشنامه یکی از کام لترین کتب
این مجموعه است و بیش از ۲۴۰۰ مدخل تک پاراگرافی دارد که تمامی
آ نها ب هصورت مصور ارائ هشد هاند. این کتاب اعلام تاریخی و جغرافیایی را
نیز در برم یگیرد و چیدمان الفبایی آن، امکان جستجوی مطالب را فراهم
م یآورد. در این کتاب سعی بر آن بوده که اشاره به مداخل شاخ ههای
علمی مختلف ب هصورت برابر انجام گیرد و سوگیری نسبت به شاخه یا
گرایش خاصی وجود نداشته باشد و این خصوصیت در بخش اعلام نیز
رعایت گردیده است. این دانشنامه با تأکید بر فرهنگ اسلام و ایران و
پیشینه دیرین کشورمان تهیه و ب هاصطلاح بوم یسازی شده است.

دانشنامه دانستنی ها danestani
قیمت : 0 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)
نامداران

مطالعه و زندگینامه مشاهیر و افراد موفق و همچنین الگوبرداری از سبک
زندگی آ نها م یتواند بر رشد و پیشرفت هریک از ما مؤثر باشد. این مجلد،
از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش به معرفی بیش از ۱۲۰۰
شخصیت مشهور بی نالمللی، ایرانی و اسلامی بوده و به ارائه زندگینامه
مختصری از آنان م یپردازد. چیدمان کلیه مداخل جهت تسهیل فرآیند
جستجوی مطالب، ب هصورت الفبایی است. در این کتاب سعی بر آن بوده
است که ارائه مطالب بر اساس جه تگیری خاصی نباشد و مساوات در
معرفی مشاهیر در هر زمینه، اعم از علم، سیاست، هنر و غیره تا حد امکان
صورت گیرد.

نامداران namdaran
قیمت : 0 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)

یکی از رو شهایی که م یتوان سطح فرهنگ یک جامعه را مورد ارزیابی
قرار داد، این است که بررسی کنیم مردم آن جامعه چه میزان حقوق
حیوانات را به رسمیت م یشناسند و چه قوانینی را در مورد حیوان آزاری
و همچنین نگهداری حیوانات خانگی رعایت م یکنند؛ این موارد تنها با
آگاهی و شناخت کامل از زندگی حیوانات صورت م یپذیرد؛ داشتن آگاهی
لازم از زندگی حیوانات م یتواند کاربردهایی نیز درزمینه زیس تشناسی
داشته باشد. این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش یک
دانشنامه کاملاً مصور و حاوی اطلاعات مفیدی از زندگی و خصوصیات
حیوانات است که چیدمان مطالب ب هصورت فصلی-الفبایی است. مداخل
هر فصل جهت سهولت فرآیند تحقیق و جستجو ب هصورت الفبایی
مرت بشده است. هر مدخل تنها یک صفحه را به خود اختصاص داده
که این ویژگی، انسجام فکری خواننده را در پی خواهد داشت. در این کتاب سعی بر آن بوده که اغلب مطالب بوم یسازی شوند؛ بدی نصورت که در مورد هر حیوان به
پراکندگی و گون ههای حیوان موردنظر در ایران نیز اشار هشده است.

قیمت : 0 (تومان)
علوم

قدرتمندترین سلاح بشر، علم، انسان را از خرافات رها ساخته و کیفیت
زندگی را برای وی بالا م یبرد. این مجلد از سری مجلدات جامع 40
جلدی گنج دانش سفری مهیج به اکتشافات علمی است. چیدمان مطالب
در این کتاب موضوعی است و اطلاعاتی درباره موضوعاتی چون علم
حیات، علم مواد، علم فیزیک، علم کره زمین و فضا بیا نشده است. این
مجموعه بوم یسازی شده و این بدان معنا است که اطلاعاتی درباره
نخبگان، دانشمندان و فرهیختگان ایرانی، اختراعات و دستاوردهای علمی
ایرانیان در تمامی رشت ههای دانش از زمان باستان تا کنون ارائ هشده است.

علوم olom
قیمت : 0 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)

اسفر به کشورهای مختلف در سراسر دنیا، موجب افزایش جها نبینی
انسان م یشود و تنها زمانی سفر در زندگی انسان تأثیر قاب لتوجهی خواهد
داشت که انتخاب مقصد ب هصورت آگاهانه و بر پایه شناخت کشورهای
مختلف صورت گرفته باشد. آگاهی و شناخت کشورهای مختلف، دانش
فرهنگ شناختی اقلیمی افراد را افزایش داده و م یتواند زمین هساز شغلی نیز
باشد. این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش یک فرهنگ
کاملاً مصور است که چیدمان مطالب ب هصورت فصلی-الفبایی است. این
کتاب به معرفی کشورهای جهان م یپردازد. کشورها با توجه به قار های که
در آن واق عشد هاند، دست هبند یشده و کشورهای هر فصل دارای چیدمان
الفبایی است. اختصاص تنها یک صفحه مصور به هر مدخل، انسجام
فکری و تقویت قوه تخیل خواننده را در پی خواهد داشت.

دانشنامه مدرسه - دور دنیا dor donya
قیمت : 0 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)

افراد، تنها زمانی در رشته تحصیلی خود احساس پیشرفت م یکنند که آن
رشته موردنظر را مطابق علایق و استعدادهای خود انتخاب کرده باشند
و این امر زمانی اتفاق م یافتد که قبل از انتخاب رشته، آشنایی کاملی از
رشت هها و فرص تهای شغلی هر یک صورت گرفته باشد. این مجلد از
سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش به معرفی حدود ۲۰۰ رشته
دانشگاهی م یپردازد که امکان تحصیل این رشت هها در داخل کشور ایران
وجود دارد. این رشت هها از مقاطع مختلف دانشگاهی انتخا بشده و سعی بر
آن بوده که تعداد رشت ههای انتخا بشده از میان کلیه گرای شها ب هصورت
یکسان انتخاب و معرفی شوند. چیدمان عناوین این دانشنامه ب هصورت
الفبایی است که امکان جستجوی مطالب را ساد هتر م یکند. در این کتاب
پس از تعریف پای های از عنوان اصلی مطالبی درزمینه توانای یهای موردنیاز
جهت تحصیل در رشته موردنظر، عناوین درسی مربوط به گرای شهای مختلف و درنهایت فرص تهای شغلی آن رشته در ایران ارائ هشده است.

انتخاب رشته entekhab reshteh
قیمت : 0 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)
رایانه

این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش درزمینه علوم رایانه
است و نظر اجمالی و حقایق مهمی در ارتباط با کاربردهای تکنولوژی رایانه
با چیدمان الفبایی ارائه م یدهد. مداخل دیگری نیز در مورد مفاهیم پای های
طراحی رایانه، برنام هنویسی، اینترنت و عناوین دیگری همانند اقتصاد و
مسائل اجتماعی مشتق شده از رایانه وجود دارد. ب هروز بودن این کتاب در
قیاس با بعضی کتب دانشگاهی، آن را درزمینه تحقیق در مورد محصولات
جدید، تکنولوژ یها و مواردی که تنها در چند سال اخیر به وجود آمد هاند
کارآمد م یکند. درنهایت به گستر ههای وسیع تصور انسان پرداخت هشده
و عناوینی چون نانوتکنولوژی و رایانه کوانتومی موردبررسی قرارگرفته
است. در جهت بوم یسازی این کتاب مطالبی درزمینه دستاوردهای ایرانی،
تحقیقات داخل کشور و مشاهیر ایرانی درزمینه رایانه و تاریخچه رایانه در
ایران ارائ هشده است.

رایانه rayaneh
قیمت : 0 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)
طبیعت

حفظ طبیعت و ارتباط آن با کیفیت زندگی بشر از کسی پوشیده نیست و
طبیعت چه از جنبه زیبای یشناسی و چه از جنبه جهان فیزیکی ب هصورت
کلی، نقش بسزایی در جوامع بشری ایفا م یکند. این مجلد از سری
مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش، طبیعت نام دارد و چیدمان مطالب
آن ب هصورت موضوعی است. در این مجموعه اطلاعاتی درباره موضوعاتی
چون اکوسیست مها، تنوع غنی زیستی، کو هها، جنگ لها، تالا بها، غارها،
سرخ سها و ... بیا نشده است. در جهت بوم یسازی این کتاب، اطلاعاتی
درباره طبیعت و علوم زیستی، جغرافیا و گیاهان ایران و هزاران مطالب
خواندنی و متنوع دیگر درباره ایران ارائ هشده است. این کتاب مرجع
مناسبی برای دوستداران طبیعت م یباشد.

طبیعت tabiat
قیمت : 0 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)
تاریخ

هر شخص با مطالعه تاریخ قادر است، آینده روش نتری برای خود رقم
بزند و یا ب هعبار تدیگر بدون آگاهی از گذشته، ترسیم آینده بسیار دشوار
خواهد بود. این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش یک
کتاب منبع تاریخ را با چیدمان الفبایی، جهت سهولت فرآیند جستجو در
اختیار خواننده قرار م یدهد. معادل انگلیسی عناوین اصلی در شروع هر
مدخل نیز ب همنظور فراهم شدن امکان جستجو در منابع دیگر ارائ هشد هاند.
این کتاب ب هصورت کاملاً مصور طراح یشده که درک مطالب را افزایش
داده و قوه تخیل را تقویت م یکند. برخلاف کتب غربی مشابه که نسبت
به پیشینه و تاریخ شکوهمند ایران و دوران طلایی اسلام، سوگیرانه رفتار
کرده و این موضوعات را ب یارزش جلوه م یدهند، در این کتاب ب هصورت
کاملاً ابتکاری هم در میان مداخل بی نالمللی، تاریخچ های از موارد مذکور
ارائ هشده، چنانکه بیش از ۱۳۰ مدخل مختص ایران و اسلام ذکر گردیده است.

تاریخ tarikh
قیمت : 0 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)

اطلاعات مربوط به بیمار یها، نقش بسیار مؤثری در پیشگیری و همچنین
درمان آن ایفا م یکنند. این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج
دانش به معرفی بیش از ۲۰۰ نوع بیماری فیزیکی و روانی در قالب یک
دانشنامه مصور م یپردازد. در مورد هر بیماری، ابتدا تعریفی از بیماری
موردنظر و سپس را ههای شیوع، علل، علائم، رو شهای تشخیص، درمان
و درنهایت رو شهای پیشگیری از آن ارائه م یشود. در این کتاب، سعی
بر آن بوده است که در پایان هر مدخل، به شیوع و تاریخچه بیماری در
ایران نیز اشاره شود که این بوم یسازی علاوه بر افزایش جذابیت کتاب،
اطلاعات مفیدی را در اختیار خوانندگان قرار م یدهد. چیدمان الفبایی و
ذکر معادل انگلیسی همراه با عناوین اصلی، جستجوی مطالب را برای
خواننده راح تتر کرده است.

اولین پزشک خانواده pezeshk khanevadeh
قیمت : 0 (تومان)
قیمت : 0 (تومان)
بدن انسان

علم پزشکی از اولین و مه مترین رشت ههای دانش بشری است و تأثیر آن
بر افزایش کیفیت زندگی انسا نها بر کسی پوشیده نیست. پزشکان متعهد
همواره از رشته خود احساس رضایتمندی م یکنند. این مجلد از سری
مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش، بدن انسان نام دارد. مطالعه ای نگونه
کتب با تصاویری گویا از سازوکار بدن انسان، نهشتی مناسب جهت
انتخاب و علاقه به رشته پزشکی در کودکان و نوجوانان به وجود م یآورد.
در این مجموعه مطالبی ب هصورت کوتاه و خواندنی درباره موضوعاتی
چون بدن انسان، استخوان و استخوا نبندی، ماهیچ ههای حرکتی، مغز و
ح سها و ... ارائ هشده است. این کتاب بوم یسازی شده است و این بدان
معنا است که اطلاعاتی درباره ایران مانند معرفی دانشمندان و فرهیختگان
ایرانی و علوم زیستی در کشور ما و صدها مطالب خواندنی و متنوع دیگر
درباره ایران و کاوش در اینترنت و ارجاعات مناسب بیا نشده است.

بدن انسان badan ensan
قیمت : 0 (تومان)
123مجموع 40 محصول